1. Terms and conditions

 2. Data feed

 3. Security and privacy

 4. Conflicts policy

 5. Copyright

 6. Complaints and disputes

 7. Risk disclaimer

 8. Order execution

 9. Payment agents

 10. Bonuses

 11. Terms and conditions

  ChevronCreated with Sketch.

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ก. บทนำและขอบเขตของสัญญา

 1. เมื่อมีการเข้าถึงและใช้ Deriv แสดงว่า ท่านยอมรับและเห็นชอบที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านเองที่จะอ่านและทำความเข้าใจกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือ ผลิตภัณฑ์ เฉพาะ

 2. คำว่า “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” และ “ของพวกเรา” จะหมายถึง บริษัท Binary (SVG) Ltd.

 3. การใช้บริการซื้อขายทางการเงินของ Deriv เหมาะสำหรับลูกค้าผู้ซึ่งพึงรับรู้ต่อภาวะขาดทุนต่อเงินทั้งหมดที่ได้ลงทุน และผู้ซึ่งเข้าใจและมีประสบการณ์ต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เท่านั้น สกุลเงินสากล ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ มีความผันผวนสูง และคาดการณ์ได้ยาก และเพราะภาวะของความผันผวนเหล่านั้น จึงไม่ควรพิจารณาว่า สัญญาทางการเงินที่ซื้อขายในระบบของเรา (ไม่ว่าการชำระเงินจะมากกว่าค่าธรรมเนียมการบริการหรือไม่) จะเป็นการซื้อขายที่ปลอดภัย

 4. ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้มีการผลิตเนื้อหาในภาษาต่างๆ อย่างไรก็ตาม การแปลความหมายจะเป็นการสื่อถึงหลักการเดียวกัน พวกเราพยายามอย่างสูงสุดในการแปลความภาษาอังกฤษเป็นภาษาท้องถิ่นที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา กรณีที่เว็บไซต์ Deriv มีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษในหน้าภาษาอื่นๆ บริษัทฯ จะใช้การอ้างอิงเนื้อหาในภาษาอังกฤษ

ข. การกำกับดูแลโดยกฎหมายและอำนาจตามกฎหมาย

 1. เป็นความรับผิดชอบของท่านที่พิจารณาเลือกใช้แพลตฟอร์ม Deriv โดยท่านควรจะต้องแน่ใจว่า ท่านมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศของท่านเอง แพลตฟอร์ม Deriv ไม่ได้ประกอบด้วย หรือจะไม่ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการ หรือ ชักชวนผู้ใดในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการใช้บริการ หรือ ตอบสนองต่อการชักชวนนั้น หรือ ให้แก่บุคคลใดที่ข้อเสนอ หรือ ข้อชักชวนดังกล่าวจะถือว่า เป็นการกระทำผิดกฎหมาย การเข้าถึงแพลตฟอร์ม Deriv และการให้บริการการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินผ่านแพลตฟอร์ม Deriv นี้อาจถูกจำกัดในบางพื้นที่ ดังนั้น เมื่อท่านได้เข้าถึงแพลตฟอร์ม Deriv จะต้องรับทราบและตรวจสอบข้อจำกัดดังกล่าว

 2. ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม Deriv และความเกี่ยวข้องระหว่างท่านและบริษัทฯ ถูกกำกับและเกิดขึ้นตามกฎหมายของประเทศที่เป็นที่ตั้งบริษัทฯ ("เขตอำนาจตามกฎหมาย") ท่านยินยอมดำเนินการเรียกร้องต่อศาลในเขตอำนาจตามกฎหมาย และศาลเหล่านี้จะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นระหว่างกัน

 3. ท่านยอมรับว่า ในการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ การร้องต่ออนุญาโตตุลาการ หรือ การไกล่เกลี่ย หรือ การดำเนินตามบทบัญญัติที่ท่าน หรือ เราดำเนินการ ข้อมูลที่บันทึกไว้ต่างๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของท่านจะถูกนำไปเป็นหลักฐาน ภายใต้กฎหมาย ท่านจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐ หรือ หน่วยงานภาครัฐ

 4. หากมีเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้มีข้อผิดพลาด หรือ ไม่สามารถบังคับใช้โดยศาล หรือ บทบัญญัติของศาลที่มีเขตอำนาจ ข้อความอื่นในข้อตกลงจะยังมีผลและบังคับใช้

 5. ใช้การตัดสินในเขต เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

ค. การติดต่อสื่อสาร

 1. You may communicate with Us via Our website, email, phone, or exceptionally by post.

 2. โดยทั่วไป เราจะติดต่อกับท่านผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือ ส่งข้อความไปยังอีเมล์ที่ใช้เมื่อท่านเปิดบัญชี เราจะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อกับท่าน หรือ ในภาษาอื่นที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้เมื่อดำเนินการเปิดบัญชี ในกรณีที่ท่านใช้บริการกรองอีเมล์ขยะ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อตอบกลับ หรือ ส่งการแจ้งเตือนให้กับท่าน ท่านควรตรวจสอบให้มั่นใจว่า จะไม่มีการปิดกั้นการสื่อสารที่เราตั้งใจส่งหรือแจ้งให้ท่านทราบ

ง. การจัดการบัญชี

 1. การเปิดบัญชี

  1. ท่านจะเปิดบัญชี Deriv ได้ ด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้

   1. ท่านได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว และมีความเข้าใจว่า ท่านจะดำเนินการซื้อและขายสัญญาทางการเงินต่างๆ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้รับทราบแล้ว

   2. ท่านได้อ่านนโยบายความปลอดภัยและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และทราบถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลของเราแล้ว

   3. ท่านดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของท่านเท่านั้น และไม่ได้กระทำเพื่อ หรือ ดำเนินการในนามผู้อื่น

   4. ท่านอายุมากกว่า 18 ปี

   5. ท่านไม่ใช่พลเมืองของประเทศที่ถูกจำกัด เช่น แคนาดา ฮ่องกง อิสราเอล เจอร์ซี มาเลเซีย มอลตา ปารากวัย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศที่ถูกจำกัดอื่นๆ ซึ่งกำหนดโดย FATF ว่า มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์

   6. ท่านมีประสบการณ์และความรู้เพียงพอในการซื้อขายที่จะสามารถประเมินผลที่ได้รับและความเสี่ยงในการให้ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายผ่านทาง Deriv และได้กระทำการดังกล่าวโดยปราศจากการอ้างอิงข้อมูลในแอพ Deriv นี้

 2. การปิดบัญชี

  1. ท่านอาจปิดบัญชีของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือ ด้วยการติดต่อเรา บัญชีของลูกค้าจะถูกปิด และสามารถถอนเงินได้ เมื่อไม่มีสถานะการซื้อขายใดๆ คงค้างในบัญชี และท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอน "KYC" แล้ว

  2. หากท่านไม่พึงปฏิบัติตาม หรือ ลูกค้าไม่ได้ให้ความร่วมมือตามเงื่อนไขของการใช้แพลตฟอร์ม Deriv บริษัทฯ อาจจะยกเลิกบัญชีของท่าน และระงับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

จ. การซื้อขาย

 1. เราไม่ได้เป็นผู้จัดหาตลาดเพื่อการลงทุน หลักทรัพย์ อนุพันธ์ หรือ การเก็งกำไร ใดๆ สัญญาทางการเงินแต่ละสัญญาที่ลูกค้าทำการซื้อขายผ่าน Deriv นี้เป็นข้อตกลงส่วนบุคคลระหว่างลูกค้าและเรา และไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ หรือ สามารถถ่ายโอนได้ สามารถต่อรองได้ หรือ ถูกส่งต่อให้กับบุคคลที่สามใดๆ

 2. การได้มาของสัญญาซื้อขายทางการเงินของแพลตฟอร์ม Deriv นี้ จะต้องมีผลตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ การได้มาของสัญญาซื้อขายทางการเงินจะเป็นผลสมบูรณ์ เมื่อได้มีการปรับแต่งสัญญาซื้อขาย มีการคำนวณค่าบริการเพิ่มเติม (หรือ การชำระเงิน ตามแต่กรณีจะพึงมี) และมีการตรวจสอบการชำระเงินแล้ว

 3. กฎและข้อจำกัด

  1. เราอาจจะกำหนดกฎ เงื่อนไข เกี่ยวข้องกับคำสั่งในตลาดที่กระทำใน Deriv กฎ และ เงื่อนไขต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการตลาด และปัจจัยอื่นๆ กฎต่างๆ ต่อไปนี้ที่มีการประกาศใช้งาน

   1. โดยทั่วไปการซื้อขายจะไม่ถูกเสนอขายที่ต่ำกว่า 0.05 ถึง 1 (เช่น การชำระเงินที่ต่ำกว่า 1.05 USD/GBP/EUR/AUD สำหรับการวางเงิน 1 USD/GBP/EUR/AUD)

   2. โดยทั่วไปสัญญาซื้อขายจะไม่ถูกดำเนินการในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายของตลาด (สำหรับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจมีการยืดเวลาเป็นสามชั่วโมง)

   3. โดยปกติสัญญาซื้อขายจะไม่ถูกเสนอขายเมื่อผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่ซื้อขายอยู่ระหว่างวันสูง หรือ ต่ำ

   4. การซื้อขายจะไม่ถูกขายในระหว่างช่วง 10 นาทีแรกที่ตลาดเปิดซื้อขาย

   5. ท่ามกลางตลาดที่ดำเนินอย่างรวดเร็ว (เช่น การเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาต่างๆ) การซื้อขายจะถูกเสนอที่ราคาที่ไม่พึงประสงค์เมื่อเทียบกับสถานการณ์ตลาดปกติ

   6. มีการกำหนดขอบเขตที่แน่นอนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับราคา Barrier และ Strike ของแต่ละสัญญาซื้อขาย โดยทั่วไปแล้ว Barrier/Strike อาจจะไม่เข้าใกล้ และไม่ห่างไปจากระดับปัจจุบันของตลาดอ้างอิง

   7. การซื้อขายจะไม่หมดอายุในช่วงสุดสัปดาห์ ดังนั้นวันหมดอายุของการซื้อขายอาจถูกเลื่อนออกเป็นวันจันทร์ถัดไป หากวันหมดอายุของการซื้อขายตรงกับวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์

   8. ราคาตลาดถูกอัพเดทรายวินาที ในช่วงวินาทีนั้นๆ ราคาตลาดจะถูกอัพเดทที่ช่วงราคาแรก และในวินาทีที่มีข้อมูลของเราถูกปรับปรุงเข้ามา

   9. เราไม่รับประกันความสามารถในการขายสัญญาก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ

   10. ข้อจำกัดด้านเวลาถูกกำหนดตามเงื่อนไขการดำเนินการซื้อขายในตลาดต่างๆ

  2. เงื่อนไขในการใช้งาน Deriv

   1. หากท่านมีสถานะเป็นลูกจ้างของธนาคาร และ/หรือ องค์กรสถาบันการเงิน ท่านต้องไม่ซื้อขายโดยใช้ Deriv นอกจากว่า ผู้ว่าจ้างของท่านได้รับทราบการลงทุนซื้อขายของท่านและการใช้งานนี้ไม่ขัดต่อนโยบายองค์กรของผู้ว่าจ้างของท่าน

   2. ท่านยินยอมในการปฏิบัติตามคำขอของเรา เพื่อให้เราดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้

 4. การชำระเงิน

  1. การชำระเงินของสัญญาซื้อขายจะถูกกำหนดโดยบริษัทฯ อ้างอิงมูลค่ารายวันของตลาดที่รายงานทางเว็บไซต์ Deriv โดยแสดงตามดัชนีของผลิตภัณฑ์อ้างอิงต่างๆ ของการซื้อขาย หรือ จากข้อมูลการซื้อขายระหว่างธนาคารที่เราได้รับ สำหรับราคาฟอเร็กซ์ หรือ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แสดงทางแพลตฟอร์ม Deriv ท่านพึงตระหนักว่า ตลาดซื้อขายต่างๆ จะปิดทำการในเวลาต่างกัน ตามเวลาซื้อขายในแต่ละท้องถิ่นและเขตเวลาของประเทศนั้นๆ

  2. เรากำหนดเวลาปิดสำหรับราคาฟอเร็กซ์ตามที่แสดงในส่วนของเวลาเปิดตลาดใน Deriv หากมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับมูลค่าตลาด หรือ ราคาซื้อขาย การตัดสินของเราถือเป็นสิ้นสุด และเพื่อเรียนให้ท่านทราบว่า ตลาดต่างๆ (เช่น ดัชนีหลักทรัพย์) ไม่ได้เปิดทำการตลอดวัน และการซื้อขายจะไม่เกิดขึ้นในขณะตลาดปิดทำการ

  3. เราจะใช้การประเมินด้วยวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด ระดับอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง ระดับความผันผวนที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขทางการตลาดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาซื้อขายที่นำมาประมวลผลเพื่อคำนวณราคาที่ท่านจะต้องชำระ (หรือ เงินที่ท่านจะต้องได้รับ) สำหรับแต่ละสัญญาซื้อขายของแพลตฟอร์ม Deriv นี้ เมื่อสัญญาซื้อขายทางการเงินมีการถูกซื้อขายตามการประเมินที่ดีที่สุดของเรา การคำนวณใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน การคำนวณจะรวมอคติที่มีความเห็นชอบในบริษัทฯ ราคาของสัญญาซื้อขายทางการเงิน (หรือ จำนวนที่ชำระ) ที่เสนอให้กับท่าน เมื่อท่านกำลังคาดการณ์สภาวะตลาด หรือ ราคาต่างๆ ของดัชนี อาจจะมีความแตกต่างจากราคาที่ปรากฏอยู่ในตลาดหลักของสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ สัญญาต่างๆ ที่ถูกซื้อขาย ตามพื้นฐานของราคาที่อ้างอิงข้างต้น

  4. ข้อมูลแผนภูมิที่บเรามีไว้เพื่อให้บริการ ถือเป็นเพียงข้อมูลตัวชี้วัดเท่านั้น และบางครั้ง อาจจะมีความแตกต่างจากมูลค่าจริงในตลาด การตัดสินใจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคำนวณราคาสัญญาซื้อขายทางการเงินจะถือเป็นสิ้นสุดและกำหนดเป็นข้อผูกมัด บริษัทฯ อนุญาตให้มีการขายสัญญาก่อนวันหมดอายุของสัญญาบางตัวได้ แต่จะไม่ถือเป็นการผูกพันที่จะให้มีการขาย และสามารถระงับการขายได้ โดยขึ้นกับเงื่อนไขของตลาดในขณะนั้น สัญญาซื้อขายอาจมีการแก้ไขเมื่อบริษัทฯ ได้ปรับมูลค่าผลิตภัณฑ์อ้างอิงในระหว่างอายุของสัญญาซื้อขาย

 5. ข้อผิดพลาดโดยเจตนา

  1. ในการตัดสินใจว่า ข้อผิดพลาดอันหนึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่เจตนาหรือไม่ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สถานะของตลาดในเวลาของข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดใดๆ ภายใน หรือ ขาดความชัดเจนของแหล่งข้อมูลหรือคำแถลง ท่านมีหน้าที่รายงานให้เราทราบถึงปัญหาดังกล่าว ข้อผิดพลาด หรือหากสงสัยถึงความหย่อนในศักยภาพของระบบที่อาจประสบ และจะไม่ละเมิด หรือแสวงหาโอกาสทำกำไรจากปัญหา หรือ ข้อผิดพลาดของระบบดังกล่าว เราจะพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยเวลาสั้นที่สุด

  2. การแก้ไขเพิ่มเติมในเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายที่มีข้อผิดพลาดโดยเจตนา จะต้องสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม และอาจเกี่ยวข้องกับการปิด และ/หรือ เปิดโพซิชั่น ส่ง/ลบคำสั่งซื้อโดยไม่เกี่ยวข้องกับท่าน ทำการเปลี่ยนแปลงในโพซิชั่นเปิด ลบการซื้อขายจากประวัติการซื้อขาย ฯลฯ เงินที่แลกเปลี่ยนระหว่างท่านและเรา อันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายที่มีข้อผิดพลาดโดยเจตนา จะต้องถูกส่งคืนให้ผู้รับตามที่ระบุไว้ในบทแก้ไขของเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้

F. หลักประกันของลูกค้า

 1. เงินที่ได้จากท่านจะไม่ถูกนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ฟิวเจอร์ใดๆ สกุลเงินใดๆ อนุพันธ์ใดๆ หรือ การลงทุนอื่นๆ ในนามของท่าน

 2. We have various deposit methods available, each with their own processing times. Some methods may not be available for withdrawal.

 3. ท่านไม่ควรใช้บัญชีของท่านเป็นเสมือนช่องทางการเงินการธนาคาร แต่ควรใช้เพื่อการฝากหลักประกันสำหรับการซื้อขายเท่านั้น เราไม่ใช่สถาบันการเงิน และท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินใดๆ

 4. เราดูแลหลักประกันของลูกค้าในบัญชีที่ถูกจัดสรรแยกจากบัญชีปฏิบัติการ และเราได้จัดการเพื่อให้แน่ใจว่า สินทรัพย์ของบัญชีลูกค้าจะถูกคืนกลับให้แก่ลูกค้า หากมีภาวะล้มละลาย

 5. การโอนคู่สกุลเงินภายในระหว่างบัญชีสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 2,500 เหรียญสหรัฐ หรือ เทียบเท่า และอาจมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน การโอนดังกล่าวนั้นสามารถกระทำได้ตามคู่สกุลเงินที่มีอยู่

G. การฉ้อโกงและการฟอกเงิน

 1. ท่านจะไม่ใช้ Deriv เพื่อการฟอกเงิน

 2. เราใช้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยปฏิบัติการชั้นเลิศ เราไม่รับเงินที่มีแหล่งกำเนิดจากการดำเนินอาชญากรรม เรารายงานทุกธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. ทุกธุรกรรมถูกตรวจสอบเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อท่านหลายประการ ได้แก่

  1. ท่านต้องกรอกข้อมูลที่กำหนดทั้งหมดในแบบฟอร์มเปิดบัญชีที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของท่าน โดยต้องให้ข้อมูลในการแสดงตัวตน ที่อยู่ อีเมล์ที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลถูกต้อง ตรวจสอบได้

  2. เงินที่ถอนจะถูกจ่ายให้กับเจ้าของบัญชี ท่านต้องแน่ใจว่า ได้ให้รายละเอียดที่จำเป็นเพื่อดำเนินการถอนตามวิธีที่ท่านต้องการ

  3. ลูกค้าต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง

  4. ท่านจะไม่นำ หรือ โอนเงินในหลักประกันของบุคคลที่สามมายังบัญชีของท่านที่ท่านเปิดไว้กับเรา

  5. ถือเป็นข้อห้ามในการขาย โอน และ/หรือ ได้บัญชี เพื่อไปยัง/จาก ลูกค้ารายอื่น การโอนหลักประกันระหว่างลูกค้าอื่นๆ ล้วนเป็นข้อห้ามเช่นกัน

  6. จะไม่มีการถอน และ/หรือ การคืนเงินจากบัญชีที่เปิดด้วยชื่อที่ไม่ถูกต้อง หรือ บุคคลเดียวกันที่เปิด หลายบัญชี

  7. ด้วยดุลยพินิจของเรา หรือ ตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่มีอยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกระบวนการ "รู้จักลูกค้า" (Know Your Customer: KYC) และจะกำหนดให้ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (เช่น สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรอง หรือวิธีอื่นๆ ในการตรวจสอบตัวบุคคลตามที่บริษัทฯ กำหนดภายใต้เงื่อนไขต่างๆ) และอาจมีการระงับการใช้งานในบัญชี จนกระทั่งได้มีการให้ข้อมูลอัตลักษณ์ หลักฐานแสดงตัวบุคคลและที่อยู่ แหล่งที่มาของเงินทุน และ/หรือแหล่งที่มาของทรัพย์สิน จนเป็นที่น่าพอใจแล้ว

  8. ท่านยินยอมที่จะให้พวกเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการตรวจสอบการปราบปรามการทุจริตตามความเหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานเพื่อการป้องกันการทุจริตในส่วนของการอ้างอิงข้อมูลเครดิตที่ต้องการรายงานดังกล่าว

  9. เราใช้ดุลยพินิจในการขอข้อมูลจากท่านเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็นไปตามข้อตกลงเหล่านี้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำขอข้อมูลของเรา เราอาจจะยกเลิกบัญชีของท่านและระงับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

H. สิทธิ์ของเรา

 1. เราสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานของ Deriv หรือ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีต่อไปนี้

  1. หากมีเหตุทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือ สถานการณ์ทางการเงินใดๆ (รวมถึงการผันผวนของตลาดที่ผิดปกติ หรือ ตลาดไม่มีสภาพคล่อง) หรือ เหตุการณ์อื่นที่อยู่เหนือการควบคุม ความรับผิดชอบ หรือ อำนาจของเรา และแพลตฟอร์ม Deriv ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ โดยไม่ส่งผลกระทบด้านลบ หรือ ไม่สร้างความเสียหายต่อลูกค้า หรือ ต่อบริษัทฯ รวมถึงในกรณีที่เราเห็นว่า ระบบซื้อขายไม่สามารถคำนวณราคาของสัญญาซื้อขายทางการเงินได้

  2. เมื่อมีการยุติ หรือ การหยุดชะงักของระบบสื่อสารข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการกำหนดราคา หรือ มูลค่าทางการเงินของสัญญา หรือ เมื่อราคา หรือ มูลค่าทางการเงินของสัญญาไม่สามารถแสดงมูลค่าได้ หรือไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้อง

  3. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากราคาปัจจุบัน ราคาที่เผยแพร่ หรือ ซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขาย

 2. เรามีสิทธิ์และทำหน้าที่ในการรักษาสิทธิ์ เพื่อการยุติพฤติการณ์ใดๆ หรือ การซื้อขาย รวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ดำเนินในขณะที่ Deriv มีการให้บริการอยู่ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะใช้กับการซื้อขายที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้พิจารณาแสดงความยินยอม หรือ ปฏิเสธ ในกรณีที่ปฏิเสธ บัญชีของท่านอาจถูกดำเนินการให้คงสถานะล่าสุดไว้ หรือ ถูกตั้งค่าการพักชั่วคราว หรือ ถูกยกเลิก แต่ท่านยังสามารถถอนเงินที่คงเหลืออยู่ในบัญชีได้ โดยจะมีการดำเนินการตรวจสอบตามวิธี KYC ในกรณีดังกล่าว เราใช้ดุลยพินิจในการขอปิดสถานะการซื้อขายที่ยังคงเปิดอยู่ของท่านที่ราคาที่เราพิจารณาว่าสมเหตุสมผล และยุติธรรม

 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการกับบัญชีของท่าน หากพบว่ามีพฤติการณ์ที่ให้ผลของการซื้อขายในทางขัดขวาง หรือ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือ การยุติการซื้อขาย

 5. แม้ว่าเรามีและสามารถรักษาสิทธิ์ในการปฏิเสธการดำเนินธุรกิจกับท่านและปิดบัญชีของท่าน เรารับประกันว่า เราจะรับผิดชอบต่อทุกหน้าที่ต่อท่านตามสัญญานั้น

 6. เราสงวนสิทธิ์ในการทำให้เป็นโมฆะ หรือ แก้ไขข้อตกลงในสัญญาในธุรกรรมใดๆ เมื่อเรามีเหตุผลที่เชื่อว่า ราคาของสัญญานั้นไม่ได้สะท้อนราคาตลาดอย่างยุติธรรม หรือมีระดับความเสี่ยงต่ำผิดปกติ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดเจนหรือแน่ชัด (เรียกว่า "ข้อผิดพลาดโดยเจตนา")

 7. เราสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อปฏิเสธ และ/หรือ ยกเลิกบริการ ปฏิเสธ และ/หรือ ยกเลิกธุรกรรม และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก และ/หรือ การถอน กับบุคคลใดๆ เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  1. หากมีกรณีใดๆ ที่ทำให้เราเชื่อว่า การใช้งานของท่านที่แพลตฟอร์ม Deriv อาจจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในประเทศของท่าน หรือ รัฐ หรือ เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายใดๆ หลักเกณฑ์ใดๆ เครื่องมือใดๆ กฤษฎีกา หรือ กฎที่กำกับการปฏิบัติการใดๆ ในการแลกเปลี่ยน ตลาดการเงิน หรือ องค์ภาวะที่กำกับดูแลทางการเงิน

  2. กรณีใดๆ ซึ่งบอกกล่าวถึงเรา หรือ เราได้รับการติดต่อโดยหน่วยงานทางกฎหมาย หรือ ผู้ควบคุมกฎหมายของประเทศ หรือ รัฐนั้นๆ

  3. กรณีตัวอย่างใดๆ ซึ่งเราได้รับความเสียหายในรูปตัวเงิน การคลัง หรือ ข้อเสียเปรียบทางกฎเกณฑ์ของกิจกรรมต่างๆ จาก Deriv

 8. เรามีสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ท่านซื้อขายกับแพลตฟอร์ม Deriv หากท่านซื้อขายด้วยความรู้ เครื่องมือทางการเงินของคนวงใน

 9. เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการดำเนินธุรกิจกับท่าน ยุติการดำเนินธุรกิจกับท่าน และยกเลิกธุรกรรมของท่าน หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิบัติตามกระบวนการปราบปรามการฟอกเงิน

 10. เรามีสิทธิ์ และหน้าที่ที่จะไม่ยอมรับข้อมูลที่ท่านให้ หากเราทราบ หรือมีเหตุผลที่จะเชื่อว่า ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ในกรณีดังกล่าว เราอาจขอให้ท่านชี้แจง หรือแก้ไขรายละเอียดที่ให้ไว้

 11. เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลซื้อขายระหว่างธนาคารในกรณีที่พบว่า ราคาผิดพลาด หรือ มีข้อมูลที่นำเสนอผิดพลาดจากการพิมพ์

 12. หากมีความผิดพลาด หรือ การแทรกแซงของข้อมูลฟีดเกิดขึ้นซึ่งทำให้เราไม่สามารถปรุงปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินสัญญาซื้อขายที่ถูกดำเนินการซื้อแล้ว

 13. เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ไม่อนุญาตให้ใช้โบนัสเงินฝาก และ/หรือ โปรโมชันโบนัสฟรีตามดุลยพินิจของเราในเวลาใดๆ ที่เหมาะสม

 14. เราสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีไม่เคลื่อนไหว ในทุกๆ 6 เดือน สำหรับทุกบัญชีของลูกค้าที่ไม่มีการเดินธุรกรรมในระยะเวลามากกว่า 12 เดือน เป็นจำนวนสูงสุดที่ 25 เหรียญสหรัฐ/ยูโร/เหรียญออสเตรเลีย/ปอนด์สเตอริง หรือ เป็นจำนวนเงินเทียบเท่า 25 เหรียญสหรัฐ สำหรับบัญชีเงินดิจิทัล ซึ่งคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ณ วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เผยแพร่ใน www.xe.com หรือ ผู้ให้บริการข้อมูลรายอื่น

 15. ในการดำเนินการของท่าน ไม่ว่าจะฝากเงิน หรือ ถอนเงิน ปราศจากสัญญาซื้อขายที่มีสัดส่วนเงินที่พอดีกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการกับบัญชีของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคารที่เกิดขึ้นก่อนการปิดบัญชีของท่าน

 16. We reserve the right to have risk limits in place, which affect your trading limits and may not be restricted solely to instruments and trade types. We may also impose volume trading limits on your account at Our sole discretion. Trading volume limits can be viewed in the Security and privacy section of your account. If your account balance exceeds your maximum account size, please make withdrawals to bring the balance below this limit.

 17. เราไม่ส่งเสริมพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงออกอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้ภาษาที่มีความรุนแรง ตอบโต้ โจมตี บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนบัญชี หรือ จำกัดการใช้งานของท่าน หากพบว่า มีพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงความไม่เหมาะสมดังกล่าว

ฌ. ความรับผิดชอบ

 1. หน้าที่ของเรา

  1. ยกเว้นกรณีของความประมาทเลินเล่อ การฉ้อฉล หรือ การผิดสัญญา เราจะไม่รับชอบต่อท่านไม่ว่าหนทางใดๆ ในกรณีเหตุสุดวิสัย หรือ การกระทำของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ สำหรับความล้มเหลว ความเสียหาย หรือการถูกทำลาย ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือระเบียนข้อมูล หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่กล่าวมาดังกล่าว หรือสำหรับความล่าช้า การสูญเสีย ความผิดพลาด การละเว้น ซึ่งเป็นผลมาจากความล้มเหลว หรือการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของการสื่อสารใดๆ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ หรือ ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ ที่คาดว่า หรือถูกอ้างว่าเป็นผลมาจาก หรือมีสาเหตุมาจาก Deriv หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

  2. ข้อมูลในหน้าเหล่านี้ และ/หรือ อีเมล์ หรือ จดหมายข่าว ที่เกี่ยวข้องที่เราส่งให้ท่านนั้น ไม่ได้ประสงค์ที่จะให้เป็นคำแนะนำทางการเงิน หรือ การลงทุน และเราจะไม่ยอมรับต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันนี้

  3. เรา กรรมการฯ ของเรา เจ้าหน้าที่ฯ ของเรา ผู้จัดการของเรา พนักงานของเรา หรือ ตัวแทนฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือ หนี้ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจาก หรือ เชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้

 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน

  1. ท่านยินยอมอย่างเต็มกำลังและแสดงความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อการชำระราคาในทุกธุรกรรมที่ท่านดำเนินการโดยใช้บัญชีของท่านกับแพลตฟอร์มของเรา

  2. ท่านมีหน้าที่ในการดูแลการเข้าใช้งานบัญชีของท่านเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถเข้าใช้งานการซื้อขายในแพลตฟอร์ม Deriv ได้

  3. ท่านจะชดเชยค่าเสียหายและความเสียหายทุกประการให้บริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นต่อเราเนื่องจากผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากท่านในการไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านดังปรากฏในสัญญาข้อตกลงนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ/หรือ ต่อการบังคับใช้ตามกฎหมายของเราในกรณีใดๆ และต่อสิทธิของเราตามสัญญาข้อตกลงฉบับนี้

K. เหตุสุดวิสัย

 1. จะไม่ถือว่าคู่สัญญาต้องรับผิดเมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันของสัญญาได้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ขัดขวางการกระทำตามหน้าที่ เหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของคู่สัญญาและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของภาระหน้าที่คู่สัญญาตามสัญญาข้อตกลงนี้ เหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยรวมถึง ปรากฎการณ์ธรรมชาติ สงคราม มาตรการของรัฐ การเปลี่ยนแปลงการควบคุม การถ่ายโอนไปเป็นของรัฐ การลดค่าเงิน การริบทรัพย์ ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย และเหตุการณ์อื่นๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือ ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ หรือ ผิดคาด หรือ เหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของคู่สัญญา