Regulamin

  A. Wstęp i zakres umowy

  1. Uzyskiwanie dostępu do Deriv i korzystanie z Deriv jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Twoim obowiązkiem jest przeczytanie go i zrozumienie. Niniejszy Regulamin może co jakiś czas być uzupełniany przez warunki dodatkowych regulaminów mających zastosowanie w odniesieniu do określonej Spółki lub określonego produktu.

  2. Terminy: „My”, „Nas”, „Nasz”, „Nasze” oznaczają Binary (SVG) Ltd.

  3. Usługi oferowane na portalu Deriv są dla ciebie odpowiednie, tylko jeśli jesteś w stanie ponieść stratę wszystkich zainwestowanych pieniędzy i rozumiesz zagrożenia związane z nabywaniem takich zakładów i masz doświadczenie w tym zakresie. Waluty międzynarodowe oraz ceny towarów są bardzo zmienne i trudne do przewidzenia. Z powodu tej zmienności żaden kontrakt finansowy zakupiony w Naszym systemie (niezależnie od tego czy wysokość wypłaty przekracza kwotę premii czy nie) nie może być uznany za bezpieczny zakład.

  4. Dla wygody naszych Klientów niniejszy regulamin jest dostępny w kilku językach. Staramy się zapewnić wierne tłumaczenie wersji w języku angielskim, odzwierciedlając te same zasady. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską strony Deriv, a wersją w jakimkolwiek innym języku, wersja angielska jest wersją obowiązującą.

  B. Prawo właściwe i jurysdykcja

  1. Uzyskując dostęp do Deriv, musisz upewnienie się, że rozumiesz wszelkie przepisy prawa lub przepisy odnoszących się do nich w twoim kraju i w pełni ich przestrzegają. Deriv nie stanowi oferty skierowanej do kogokolwiek w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta nie jest dozwolona, ani do żadnej osoby, wobec której takie działania są niezgodne z prawem, i nie może być wykorzystywany do takich celów. Dostęp do Deriv i do oferty zakładów za pośrednictwem Deriv może podlegać ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, w związku z czym korzystając z tego portalu musisz zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać.

  2. Transakcje zawierane na portalu Deriv, jak również relacja między tobą a Nami podlega prawu państwa, w którym znajduje się Nasza siedziba („Jurysdykcja”). Zgadzasz się, aby sądy podlegające tej Jurysdykcji miały wyłączne prawdo rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w odniesieniu do niniejszej umowy.

  3. Zgadasz się z tym, że we wszelkich postępowaniach sądowych, w tym. m. in. postępowaniu arbitrażowym, mediacyjnym, regulacyjnym lub administracyjnym, zapoczątkowanych przez ciebie lub przez Nas, przechowywane przez Nas archiwa twojej działalności handlowej będą stanowić dowód. Zobowiązujesz się do pełnej współpracy podczas dochodzenia prowadzonego przez jakikolwiek organ regulacyjny.

  4. Jeśli jakikolwiek zapis niniejszej umowy zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny przez sąd lub organ kontrolny właściwej jurysdykcji, pozostałe zapisy niniejszej umowy pozostają w mocy i w pełni skuteczne.

  5. Właściwą jurysdykcją jest Saint Vincent i Grenadyny.

  C. Komunikacja

  1. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, e-mailowo, telefonicznie lub wyjątkowo drogą pocztową.

  2. Będziemy kontaktować się z tobą za pośrednictwem Naszej strony internetowej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez ciebie w trakcie otwierania konta. Komunikacja będzie prowadzona w języku angielskim lub, jeśli będzie to możliwe, w języku wybranym jako język preferowany podczas otwierania konta. Jeśli używasz filtru anty-spam, który pobiera opłatę za otrzymywanie wiadomości od Nas, upewnij się, że wysyłana przez Nas komunikacja dotrze do ciebie.

  Zarządzanie kontami

  1. Otwieranie konta

   1. Możesz otworzyć konto na Deriv pod warunkiem, że spełniasz następujące warunki:

    1. Zapoznałeś/aś się z niniejszym regulaminem w całości i przyjmujesz do wiadomości, że będziesz sprzedawać i kupować zakłady zgodnie z jego warunkami.

    2. Przeczytałeś Naszą politykę bezpieczeństwa i prywatności i jesteś świadomy, w jaki sposób przetwarzamy informacje.

    3. Działasz w swoim własnym interesie, a nie dla lub w imieniu jakiejkolwiek innej osoby.

    4. Masz ukończone 18 lat.

    5. Nie jesteś mieszkańcem kraju z ograniczonym dostępem, takiego jak Kanada, Hongkong, Izrael, Jersey, Malezja, Malta, Paragwaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone lub dowolnego innego kraju z ograniczonym dostępem, który został określony przez FATF jako kraj z brakami strategicznymi.

    6. Posiadasz wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestii takiego handlu i jesteś zdolny/a do oceny korzyści i ryzyka związanego z nabywaniem zakładów za pośrednictwem Deriv i podejmujesz to działanie, nie polegając na informacjach zawartych na portalu Deriv.

  2. Zamykanie konta

   1. Możesz zamknąć konto samodzielnie lub skontaktować się z Nami w tym celu. Zamknięcie konta i wypłata środków będzie możliwa, jeśli nie masz żadnych otwartych pozycji i spełnione zostały wymagane procedury „Poznaj swojego klienta”.

   2. Jeśli nie spełniasz warunków korzystania z Deriv, możemy anulować Twoje konto i wstrzymać wszelkie środki na nim zgromadzone.

  E. Zakłady

  1. Nie udostępniamy miejsca do handlowania między sobą instrumentami inwestycyjnymi, pochodnymi i spekulacyjnymi ani papierami wartościowymi. Każdy zakład zakupiony przez ciebie za pośrednictwem Deriv jest indywidualną umową między Tobą a Nami i nie jest papierem wartościowym, nie jest też zbywalny, nie podlega negocjacjom ani nie może być przypisany osobie trzeciej.

  2. Nabywanie zakładów za pośrednictwem Deriv musi być dokonywane zgodnie z warunkami przedstawionymi na łamach tego portalu. Nabycie zakładów uznaje się za zakończone, gdy zakład został dostosowany, premia (lub wypłata, jeśli taka występuje) została obliczona i płatność została zweryfikowana.

  3. Zasady i ograniczenia

   1. Możemy wprowadzić pewne zasady i ograniczenia w odniesieniu do wprowadzania zleceń rynkowych na Deriv. Takie przepisy mogą się zmieniać od czasu do czasu, w zależności od warunków rynkowych i innych czynników. Obecnie obowiązują następujące zasady:

    1. Zakłady nie są zwykle oferowane z różnicą o wartości poniżej 0,05 do 1 (tzn. wypłaty poniżej 1,05 USD/GBP/EUR/AUD dla każdej stawki w wysokości 1 USD/GBP/EUR/AUD).

    2. Zakłady nie są zazwyczaj w ofercie w ciągu ostatniej godziny handlu na danym rynku (dla rynków walutowych to ograniczenie może być przedłużone do maksymalnie trzy godzin).

    3. Zakłady nie są zwykle dostępne, kiedy rynek podstawowy będzie znajdował się w dziennym maksimum lub dziennym minimum.

    4. Zakłady nie będą zwykle oferowane podczas pierwszych 10 minut handlu.

    5. W czasie „szybkiego rynku” (tzn. w okresach bardzo szybkich ruchów na rynkach) zakłady mogą być oferowane w cenach mniej korzystnych niż w zwykłych warunkach rynkowych.

    6. Pewne limity są narzucone w odniesieniu do akceptowalnych poziomów dla cen limitowych/ cen wykonania zakładów. Z reguły ceny limitowe/ ceny wykonania nie mogą być zbyt zbliżone ani zbyt odległe od aktualnego poziomu cen na rynku podstawowym.

    7. Niektóre zakłady nie mogą kończyć się w weekend, w związku z tym data zakończenia zakładu może zostać przesunięta na poniedziałek wypadający po tym weekendzie w przypadku, gdy data zakończenia zakładu przypada na sobotę lub niedzielę.

    8. Ceny rynkowe są zazwyczaj uaktualniane raz na sekundę. Dla każdej sekundy cena rynkowa jest uaktualniana do pierwszego najmniejszego przyrostu ceny otrzymanego w tej sekundzie z naszych źródeł danych.

    9. Nie gwarantujemy możliwości sprzedaży zakładu przed upływem jego daty wygaśnięcia.

    10. Dostępność niektórych zakładów jest ograniczona w czasie.

   2. Korzystanie z Deriv podlega następującym warunkom:

    1. Jeśli jesteś pracownikiem sektora bankowego i/lub finansowego, nie możesz zawierać zakładów na portalu Deriv, chyba że Twój pracodawca jest tego świadomy i taka praktyka jest zgodna z polityką twojego pracodawcy.

    2. Zgadzasz się przestrzegać Naszych rozsądnych wniosków, umożliwiających nam zweryfikowanie Twojego przestrzegania tych warunków.

  4. Wypłaty

   1. Wypłaty kontraktów będą określane przez Nas w odniesieniu do dziennych wartości przedstawianych na Deriv stosownie do właściwych indeksów (wskaźników) zakładu (zakładów) lub na podstawie międzybankowych danych handlowych otrzymanych przez Nas dla transakcji walutowych lub cen towarów podanych na Deriv. Należy pamiętać, że poszczególne rynki mogą być zamykane o różnych porach dnia ze względu na lokalne godziny handlowe i strefy czasowe.

   2. Dla notowań forex godziny zamknięcia są określane przez nas i przedstawiane na stronie Deriv w sekcji Godziny otwarcia rynku. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego wartości rynkowych lub rozliczeniowych, nasza decyzja jest decyzją ostateczną i wiążącą. Należy pamiętać, że niektóre rynki (np. wskaźników) nie są otwarte w ciągu całego dnia i handlowanie może nie być dostępne w godzinach zamknięcia tych rynków.

   3. Obliczanie ceny do zapłaty (lub wypłaty do otrzymania) dla umów finansowych na portalu Deriv, gdy zakład finansowy jest nabywany lub sprzedawany odbywa się na podstawie najlepszych Naszych szacunków dot. zmian cen rynkowych i oczekiwanej wysokości odsetek, domyślnej zmienności i innych warunków rynkowych obowiązujących w czasie trwania zakładu i opiera się na skomplikowanych obliczeniach matematycznych. Obliczenia wykonywane są na Naszą korzyść. Ceny zakładów finansowych (lub kwoty do wypłaty) oferowane ci, gdy spekulujesz na rynkach lub ceny wskaźników giełdowych mogą się różnić znacząco od cen dostępnych na rynkach finansowych, gdzie handluje się wskaźnikami giełdowymi, cenami towarów albo kontraktów, z powodu faworyzowania Nas w systemie obliczania cen opisanym powyżej.

   4. Dane przedstawiane przez nas na wykresach mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą czasami różnić się od rzeczywistych wartości rynkowych. Nasza decyzja dotycząca obliczania ceny zakładu jest ostateczna i wiążąca. W przypadku niektórych zakładów dopuszczamy możliwość sprzedania zakładu przed datą jego wygaśnięcia, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani i możemy zawiesić taką możliwość w zależności od sytuacji na rynku walutowym. Zakłady podlegają zmianom w sytuacji, gdy wartość instrumentu bazowego zostaje zmieniona w czasie trwania kontraktu w wyniku działań firmy.

  5. Ewidentny błąd

   1. Oceniając, czy błąd jest ewidentny możemy brać pod uwagę wszelkie istotne informacje, w tym kondycja rynku bazowego w momencie wystąpienia błędu lub błędy w informacjach źródłowych i oświadczeniach lub brak jasności w nich. Masz obowiązek zgłaszania nam wszelkich tego typu problemów, błędów lub podejrzanych nieprawidłowości w systemie, których doświadcza klient i nie może nadużywać problemów systemowych w celu uzyskania zysku. Dołożymy wszelkich starań w celu rozwiązania tych problemów w możliwie najkrótszym czasie.

   2. Jakiekolwiek zmiany warunków umownych dotyczących Ewidentnie nieprawidłowych zakładów muszą być racjonalne i sprawiedliwe i mogą wiązać się z zamknięciem i/lub otwarciem pozycji, złożeniem/anulowaniem zakładów bez angażowania Cię, zmianami otwartych pozycji, anulowaniem zakładów z historii handlowania itp. Środki pieniężne wymienione pomiędzy klientem a nami w rezultacie Ewidentnie nieprawidłowych zakładów zostaną zwrócone odbiorcy po dokonaniu zmian warunków kontraktu oraz postanowień niniejszej Umowy.

  F. Środki klienta

  1. Środki, które nam przekazujesz, nie są w Twoim imieniu inwestowane w papiery wartościowe, kontrakty terminowe futures, waluty, instrumenty pochodne ani w żadne inne instrumenty.

  2. Oferujemy różne metody dokonywania wpłat, a czas procesowania żądania zależy od wybranej metody. W przypadku niektórych metod dokonywanie wypłat może nie być możliwe.

  3. Nie będziesz korzystać ze swojego konta jak z konta bankowego i będziesz dokonywać wpłat środków wyłącznie w celu zawierania zakładów. Nie jesteśmy instytucją finansową i Twoje wpłacane środki nie będą oprocentowane.

  4. Środki klientów są przechowywane na rachunkach bankowych oddzielnych od naszych rachunków operacyjnych, a w przypadku naszej niewypłacalności uruchamiane są procedury gwarantujące Ci zwrot środków znajdujących się na Twoim koncie.

  5. Wewnętrzne przelewy walutowe pomiędzy kontami są dozwolone do kwoty 2 500 USD lub równowartości tej kwoty w innej walucie i są objęte opłatą za przewalutowanie. Przelewy są dozwolone między dowolną dostępną parą walutową.

  G. Oszustwa i pranie brudnych pieniędzy

  1. Nie będziesz korzystać z portalu Deriv w celu prania pieniędzy.

  2. Stosujemy najlepsze procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Środki pochodzące z działalności przestępczej nie są akceptowane. Jesteśmy zobowiązani informować odpowiednie organy o transakcjach wzbudzających podejrzenia.

  3. Wszystkie transakcje są sprawdzane w celu zapobiegania praniu pieniędzy, co może mieć na Ciebie następujący wpływ:

   1. Wypełniając formularz otwarcia konta, musisz podać wszystkie wymagane dane, które określają Twoją tożsamość, w tym ważne dane identyfikacyjne, adres, adres e-mail do kontaktu i swój numer telefonu.

   2. Środki mogą zostać wypłacone tylko posiadaczowi konta. Musisz zapewnić, że wszystkie potrzebne szczegóły zostały przekazane, aby umożliwić nam dokonanie wypłaty przy użyciu wybranej metody płatności.

   3. Musisz dokonać rejestracji osobiście.

   4. Nie będziesz przetrzymywać ani gromadzić środków osób trzecich na swoim koncie założonym na naszym portalu.

   5. Sprzedaż, przekazywanie i/lub nabywanie kont dla/od innych klientów jest zabronione. Zabrania się również przesyłania środków między klientami.

   6. Wypłaty i/lub zwroty nie mogą być gromadzone na kontach otwartych pod fałszywym nazwiskiem ani na wielu kontach otwartych przez tę samą osobę.

   7. Możemy według własnego uznania lub zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi przeprowadzać odpowiednie procedury „Poznaj swojego klienta” (KYC) i poprosić cię o dostarczenie potwierdzenia twojej tożsamości (np. notarialnie poświadczona kopia paszportu lub inny dokument potwierdzający tożsamość, jaki uznamy za wymagany). Możemy również zawiesić konto do czasu przekazania satysfakcjonującego potwierdzenia tożsamości i adresu, źródła środków finansowych i/lub majątku.

   8. Zgadzasz się na potencjalne wykorzystanie przez nas informacji osobowych podanych przez Ciebie w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli zwalczania nadużyć finansowych. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być ujawnione instytucjom informacji kredytowej lub organom zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą prowadzić rejestr takich informacji.

   9. Mamy prawo zażądać od ciebie informacji w celu zweryfikowania, czy spełniasz te warunki. Jeśli nie stosujesz się do naszej uzasadnionej prośby o przekazania informacji, możemy zamknąć Twoje konto i wstrzymać wszelkie środki na nim zgromadzone.

  H. Nasze prawa

  1. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania działania portalu Deriv lub jego części w następujących przypadkach:

   1. W przypadku gdy, w wyniku wydarzeń politycznych, ekonomicznych, wojskowych czy finansowych (w tym w wyniku nietypowej zmienności warunków rynkowych lub braku płynności rynku) lub innych okoliczności poza Naszą kontrolą, odpowiedzialnością i wpływem, dalsze działanie Deriv nie jest praktycznie możliwe bez materialnego i negatywnego wpływu na Twoje lub Nasze interesy lub jeśli Naszym zdaniem cena nie może być obliczona dla zakładów finansowych

   2. W przypadku awarii środków komunikacji zwykle używanych do określenia ceny lub wartości któregokolwiek z zakładów finansowych lub w przypadku gdy cena albo wartość któregokolwiek z zakładów finansowych nie może być szybko i dokładnie potwierdzona

   3. W jakimkolwiek przypadku wystąpienia błędu w aktualnych cenach, notowaniach podanych do publicznej wiadomości lub w oprogramowaniu do handlowania

  2. Posiadamy prawo zakończenia wszelkich czynności i zakładów, w tym między innymi powyżej wymienionych czynności.

  3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Jakiekolwiek zmiany tego regulaminu wprowadzone podczas działania portalu Deriv nie będą stosowane wstecz i będą odnosić się wyłącznie do nabywania zakładów po wprowadzeniu zmiany. Jeśli znaczące zmiany zostaną wprowadzone do niniejszego regulaminu, powiadomimy cię o tym z wyprzedzeniem i będziesz mieć możliwość wyrażenia zgody na te zmiany bądź ich odrzucenia. Odmowa wyrażenia zgody na wprowadzone zmiany może skutkować zamrożeniem, zawieszeniem lub likwidacją konta klienta. Przy czym masz prawo wypłacić wszelkie dostępne środki dostępne na koncie podlegającym weryfikacji KYC. W takim przypadku możemy według Naszego własnego uznania zamknąć twoje otwarte zakłady po cenach, które uznamy za sprawiedliwe i rozsądne.

  4. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania Twojego konta w przypadku zakłócenia, przerwania lub zawieszenia jakiegokolwiek zakładu.

  5. Mimo, że mamy i zachowujemy wszelkie prawa do odmowy współpracy z tobą i zamknięcia twojego konta, gwarantujemy, że wszelkie zobowiązania umowne, które zostały już zawarte, zostaną dotrzymane.

  6. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub unieważnienia umownych warunków zawartej transakcji, jeśli w Naszej ocenie transakcja została zawarta po cenach, które nie odzwierciedlają uczciwych cen rynkowych lub przy wyjątkowo niskim poziomie ryzyka z powodu ewidentnego błędu („ewidentny błąd”).

  7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy i/lub anulowania usługi według własnego uznania, odmowy zawarcia zakładów lub ich cofnięcia, a także naliczenia opłat za wpłatę bądź wypłatę, z jakichkolwiek powodów, w tym między innymi:

   1. Każdy przypadek, gdy uznamy, że Twoja aktywność na portalu Deriv jest niezgodna z prawem twojego kraju lub stanu lub może łamać jakiekolwiek prawa, rozporządzenia, instrumenty prawne, orzeczenia czy zasady regulujące działanie dowolnej giełdy walut, rynku finansowego lub środowiska regulacyjnego

   2. W każdym przypadku, gdy skontaktują się z nami władze lub instytucje regulacyjne z Twojego kraju lub regionu

   3. Każdy przypadek poniesienia przez Nas straty finansowej, podatkowej lub prawnej z powodu Twoich działań na portalu Deriv

  8. Posiadamy prawo zakazania Ci handlowania na portalu Deriv, jeśli masz dostęp do poufnych informacji dotyczących jakiegokolwiek rynku lub instrumentu finansowego.

  9. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub zakończenia współpracy z tobą oraz do cofnięcia twoich transakcji, jeśli nie zaakceptujesz procesów przeciw praniu pieniędzy lub jeśli się do nich nie stosujesz.

  10. Mamy prawo i obowiązek nieakceptowania informacji, które nam przekazujesz, jeśli wiemy lub mamy powód podejrzewać, że są one niepoprawne, niedokładne lub niekompletne. W takim przypadku możemy poprosić Cię o wyjaśnienie lub poprawienie przekazanych danych.

  11. Zastrzegamy sobie prawo do wniesienia poprawek do międzybankowych danych handlowych w przypadku błędnej wyceny lub danych niepoprawnych typograficznie.

  12. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń w dostarczaniu danych, które nie mogą być przez nas z łatwością usunięte, zastrzegamy sobie prawo zwrotu pieniędzy za zakupiony kontrakt.

  13. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania/zabronienia wykorzystania bonusu za wpłatę i/lub promocji darmowego bonusu, według własnego uznania i w dowolnej chwili.

  14. Jeśli na Twoim koncie nie odnotowano żadnych transakcji w okresie przekraczającym 12 miesięcy, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za stan bezczynności w wysokości do 25 USD/EUR/AUD/GBP, a w przypadku kont w kryptowalucie w w wysokości odpowiadającej 25 USD w dowolnej innej walucie, obliczonej zgodnie z obowiązującym kursem wymiany walut opublikowanym przez www.xe.com lub inny znany podmiot dostarczający dane, na dzień pobrania opłaty, i ponawiania tej opłaty co sześć miesięcy tak długo, aż konto pozostaje w stanie bezczynności.

  15. W przypadku powtarzającego się dokonywania wpłat i wypłat środków bez współmiernego do nich zawierania zakładów, zastrzegamy sobie prawo do pobrania z twojego konta środków na pokrycie wszelkich poniesionych przez Nas opłat bankowych przed zamknięciem konta, bez wcześniejszego powiadomienia.

  16. Zastrzegamy sobie prawo do ustanowienia limitów ryzyka, które mają wpływ na twoje limity handlowe i mogą nie być ograniczone wyłącznie do instrumentów finansowych i rodzajów zakładów. Możemy również nakładać limity handlowe na Twoje konta według Naszego własnego uznania. Te limity można sprawdzić w sekcji Bezpieczeństwo i prywatność na twoim koncie. Jeśli saldo twojego konta przekroczy maksymalną ustaloną kwotę, wówczas należy dokonać wypłat w celu zmniejszenia wysokości salda, aby nie przekraczało ono limitu.

  17. Nie tolerujemy żadnej formy nieodpowiedniego zachowania, m. in. używania obraźliwego języka. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Twojego konta lub objęcia go ograniczeniami w przypadku dowolnej formy nieodpowiedniego zachowania z Twojej strony.

  I. Odpowiedzialność

  1. Nasza odpowiedzialność

   1. Za wyjątkiem Naszego zaniedbania, oszustwa lub naruszenia, nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej, ani za działania któregokolwiek rządu lub organów prawnych, ani w przypadku awarii, uszkodzenia lub zniszczenia Naszych systemów komputerowych, danych, zapisów lub ich części, ani za opóźnienia, straty, błędy lub pominięcia wynikające z awarii lub Twojego złego zarządzania sprzętem czy oprogramowaniem telekomunikacyjnym lub komputerowym, ani za jakiekolwiek szkody lub straty uznane lub rzekomo spowodowane przez Deriv lub jego zawartość.

   2. Jakiekolwiek informacje podane na tych stronach i/lub w wiadomościach e-mail lub newsletterach wysyłanych przez nas w odniesieniu do powyższego nie mają charakteru porady finansowej ani inwestycyjnej i nie akceptujemy żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

   3. Ani My ani żaden z Naszych dyrektorów, specjalistów, kierowników, pracowników ani przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności względem ciebie za jakiekolwiek straty, szkody czy długi powstałe bezpośrednio bądź pośrednio w związku z niniejszą umową.

  2. Twoja odpowiedzialność

   1. Zgadzasz się na pełną i osobistą odpowiedzialność za należyte wywiązanie się z każdej transakcji zawartej przy użyciu Twojego konta założonego na Naszym portalu.

   2. Odpowiadasz za zapewnienie, że kontrolujesz dostęp do konta i że żadne osoby niepełnoletnie nie uzyskają dostępu do handlowania na Deriv.

   3. Zwalniasz Nas również z odpowiedzialności za wszelkie koszta i straty dowolnego rodzaju, które mogą być przez Nas poniesione pośrednio lub bezpośrednio w wyniku niespełnienia przez ciebie wszystkich zobowiązań lub dowolnego zobowiązania nałożonego przez niniejszą umowę i/lub wykonania przez Nas wszystkich Naszych praw lub dowolnego Naszego prawa na mocy niniejszej umowy.

  K. Siła wyższa

  1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Zdarzenia siły wyższej to zdarzenia pozostające poza kontrolą obu stron umowy i są to zdarzenia niemożliwe do przewidzenia; znacząco wpływają na wykonanie zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy. Zdarzenia siły wyższej to między innymi wojny, działania rządowe, wprowadzenie kontroli nad wymianą walut, nacjonalizacja, dewaluacji, konfiskaty, kataklizmów, klęsk żywiołowych lub innych nieoczekiwanych, niemożliwych do uniknięcia i do przewidzenia zdarzeń, niezależnych od woli stron.